Adventisták - Tiszavidéki Egyházterület

Őszi Imahét 2023

Őszi imahét 2023 november 4-11-ig.

Vegyél részt személyesen a legközelebbi gyülekezetben. Ha ez nem lehetséges kapcsolódj online:

minden este 19 órától
Itt csatlakozhatnak:

Zoomon:
Facebookon:
Imaheti felolvasás letölthető:

Őszai imaheti felolvasás

Képzeljük el, hogy a tanítványok kis csoportja összegyűlt Jeruzsálemben, izgatottan várva, hogy Jézus elmondja utolsó szavait a mennybemenetele előtt. Minden szóba belekapaszkodtak, figyelték, amint elmondja a konkrét utasításait arra nézve, mit tegyenek, hogy megkaphassák a Szentlélek ajándékát.
Jézus világossá tette előttük, hogy Ő nem földi királyságot jött alapítani, hanem rájuk, követőire bízza a feladatot, hogy felkészítsék az embereket egy másik országra, a mennyei országra. Így szólt
hozzájuk: „De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában és a föld legvégső határáig” (ApCsel 1:8). Ezek a tanítványok, akik magától Jézustól kapták az útmutatást, arra hívattak el, hogy bizonyságot tegyenek róla, és felkészítsék az embereket a megváltásról szóló üzenet elfogadására.

Isten ma is ad útmutatást Igéjén keresztül, és hív bennünket. Vágyik azok után, akik felismerik, hogy az Ő átformáló hatalmára van szükségük; akik megalázzák magukat, és imában keresik Őt; akik Jézus lábnyomában járva méltósággal és tisztelettel viszonyulnak minden embertársukhoz; akik készek megosztani a Jelenések könyve – néha népszerűtlen – hármas angyali üzenetét másokkal; és akik megüresítik magukat, hogy betölthesse őket a Szentlélek kegyelme és szabadsága.
A következő oldalakon olyan bibliai szereplőkről fogsz olvasni, akik Krisztus erőteljes bizonyságtevői voltak különböző élethelyzetekben: Józsefről, aki személyes küzdelmei ellenére is bizonyságot tett; a fiatal szolgálólányról, aki idegen földön tett bizonyságot urának; Dánielről, aki földi hatalmasságok előtt tanúskodott; és másokról, akik saját hatáskörükben osztották meg az Istenről szóló jó hírt.
Ellen White ezt írja: „Krisztus szavai, amelyeket mennybemenetele előtt mondott el, sokat jelentenek mindenkinek, aki úgy fogadja el az igazságot, ahogy az Jézusban van. … Krisztus minden követője legyen a bizonyságtevője is. Mindenki, aki elfogadja az igazság drága kincsét, részesítsen abból másokat is!” (Ellen G. White a Review and Herald c. lap 1892. február 9-ei számában).
Te is szeretnél Jézus bizonyságtevője lenni? Arra hívlak, hogy ezen az imahéten tölts időt azzal, hogy megkérdezed az Urat, hogyan tegyél bizonyságot szeretetéről másoknak az Ő hűséges tanújaként!
Maranatha!/Az Úr közel!

Ted N. C. Wilson
a Hetednapi Adventista Egyház
Generálkonferenciájának elnöke

TUDTAD-E, HOGY...

a kukoricapehely feltalálója, J. H. Kellog adventista volt?